Càmara Calenta

1.- Introduir les boquilles (peça 5) en el seu allotjament del motlle.

2.- Mesurar altura A i comprovar que tots els filtres tenen la mateixa mesura (+-0.02)

3.- Comprovar la part inferior de les boquilles. La capdavantera ha de quedar lleugerament amagada cota B (veure dilatacions filtre)

4.- Col·locar el centrador (peça 7). Quan col·loquem la cambra (peça 2). El centrador (peça 7) ha d'evitar el desplaçament de la cambra, però no impedir que la cambra (peça 2) assenti en la superfície de les boquilles (peça 5).

5.- Posar el passador (peça 4) en el seu allotjament

6.- Pintar la zona superior de les boquilles i col·locar la cambra (peça 2). Treure la cambra (peça 2) i comprovar que assenteixi uniformement totes les boquilles (peça 5), observant la marca de pintura, en la superfície de la cambra (peça 2)

7.- Una vegada estan totes les mesures correctes, es procedirà a ancorar la cambra (peça 2) mitjançant els cargols (peça 6).

8.- Amb la cambra (peça 2) fixada, mesurarem l'altura C des del bloc fins a la placa superior, per a obtenir la mesura exacta dels topalls (peça 1). La longitud dels topalls (peça 1) ha de ser 0,15 mm més alts que la mesura C obtinguda. Per a corroborar el bon assentament, fixarem els topalls (peça 1) i els pintarem. Tancar la placa superior, tornar a treure-la i verificar la uniformitat de la marca de la pintura.

9.- Si tot és correcte, caragolar les plaques del motlle i connectar el cablejat

HMP fabrica cambres totalment adaptades a les necessitats del client. HMP disposa d'oficina tècnica dissenyant les cambres totalment ajustades a les necessitats del client. Els canals interiors són dissenyats i dimensionats perquè no quedi brutícia interiors que puguin contaminar la peça. Totes les altres peces de la cambra estan normalitzades oferint terminis de lliurament immediats.

MESURES NECESSÀRIES, PER A la FABRICACIÓ D'UNA CAMBRA

* COTES de placa motlle (A) (B) (C) (D) (E)

* COTES de centre de filtres (L), depenent de la quantitat de punts d'injecció.

* Tipus d'injecció, per a determinar la forma de la capdavantera. (Directa a peça), (A bugada), (Obturació).

* Pes de peça a injectar i tipus de material injectat